(+855) 023 97 24 80
ផ្ទះលេខ 432, ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម,
មិត្តភាព, 7 មករា,
ភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬការសាកសួរចម្ងល់ផ្សេងៗ សូមបំពេញសំណុំបែបបទ ឬទំនាក់ទំនងតាមអាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម

ថ្ងៃធ្វើការ
ច័ន្ទ – សៅរ៍
៨:00ព្រឹក – ៥:៣០ល្ងាច

ទូរស័ព្ទលេខ:
023 97 24 80
016 98 24 80
077 98 24 80
អុីម៉ែល: info.kk@24-80dental.com
អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ 432 វិថីកម្ពុជាក្រោម(១២៨)
សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំ‏