(+855) 023 97 24 80
No 432, Kampuchea Krom,
Mittapheap,
7 Makara,
Phnom Penh

Locations

Kampuchea Krom Blvd

No 432, Kampuchea Krom,
Mittapheap,
7 Makara,
Phnom Penh
023 97 24 80
016 98 24 80
info.kk@24-80dental.com